قابهای خالی وارونه

......................................