قربانی مرا پس بدهید.

......................................